2019
Dongeradiel > Noardeast-Fryslân
Ferwerderadiel > Noardeast-Fryslân
Kollumerland en Nieuwkruisland > Noardeast-Fryslân

2018
Franekeradeel > Waadhoeke
het Bildt > Waadhoeke
Menaldumadeel > Waadhoeke
Leeuwarderadeel > Leeuwarden
Littenseradeel > Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke

2015
De Friese Meren > De Fryske Marren (naamswijziging)

2014
Boarnsterhim > De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân
Gaasterlân-Sleat > De Friese Meren
Lemsterland > De Friese Meren
Skarsterlân > De Friese Meren en Heerenveen

2012
Súdwest Fryslân > Súdwest-Fryslân (naamswijziging)

2011
Menaldumadeel > Menameradiel (naamswijziging)
Bolsward > Súdwest Fryslân
Nijefurd > Súdwest Fryslân
Sneek > Súdwest Fryslân
Wûnseradiel > Súdwest Fryslân
Wymbritseradiel > Súdwest Fryslân

2009
Dantumadeel > Dantumadiel (naamswijziging)

1999
Ferwerderadeel > Ferwerderadiel (naamswijziging)

1989
Tietjerksteradeel > Tytsjerksteradiel (naamswijziging)

1987
Wonseradeel > Wûnseradiel (naamswijziging)
Wymbritseradeel > Wymbritseradiel (naamswijziging)

1985
Boornsterhem > Boarnsterhim (naamswijziging)
Gaasterland-Sloten > Gaasterlân-Sleat (naamswijziging)
Littenseradeel > Littenseradiel (naamswijziging)
Scharsterland > Skarsterlân (naamswijziging)

1984
Baarderadeel > Littenseradeel
Barradeel > Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen
Dokkum > Dongeradeel
Doniawerstal > Scharsterland en Wymbritseradeel
Franeker > Franekeradeel
Franekeradeel > Franekeradee
l Gaasterland > Gaasterland-Sloten
Haskerland > Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen
Hemelumer Oldeferd > Nijefurd en Gaasterland-Sloten
Hennaarderadeel > Littenseradeel
Hindeloopen > Nijefurd
Idaarderadeel > Boornsterhem en Smallingerland
Oostdongeradeel > Dongeradeel
Rauwerderhem > Boornsterhem
Sloten > Gaasterland-Sloten
Stavoren > Nijefurd
Utingeradeel > Boornsterhem en Scharsterland
Westdongeradeel > Dongeradeel
Workum > Nijefurd
IJlst > Wymbritseradeel

1979
Staveren > Stavoren (naamswijziging)

1956
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde > Hemelumer Oldeferd (naamswijziging)

1934 Aengwirden > Heerenveen
Schoterland > Heerenveen en Haskerland

1816
Per 1-10-1816 is de Franse indeling (geëffectueerd per 1-1-1812) ongedaan gemaakt, waarbij de grietenijen van voor 1812 zijn hersteld.

(bron: Wikipedia)