Voormalige gemeenten

Door de gemeentelijke herindeling kan het lastig zijn om de archieven van de vroegere gemeenten terug te vinden. Daarom is een lijst opgenomen met verwijzingen van de vroegere naar de huidige gemeenten.

Voormalige gemeente Huidige gemeente Jaar 
     
Aengwirden Heerenveen 1934
Baarderadeel Littenseradeel 1984
Barradeel Franekeradeel, Het Bildt en Harlingen 1984
Bolsward Súdwest Fryslân 2011
Boornsterhem Boarnsterhim (naamswijziging) 1985
Dokkum Dongeradeel 1984
Doniawerstal Scharsterland en Wymbritseradeel 1984
Ferwerderadeel Ferwerderadiel (naamswijziging) 1999
Franeker Franekeradeel 1984
Gaasterland Gaasterland-Sloten 1984
Gaasterland-Sloten Gaasterlân-Sleat (naamswijziging) 1985
Haskerland Scharsterland, Lemsterland en Heerenveen 1984
Hemelumer Oldeferd Nijefurd en Gaasterland-Sloten 1984
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Hemelumer Oldeferd (naamswijziging) 1956
Hennaarderadeel Littenseradeel 1984
Hindeloopen Nijefurd 1984
Idaarderadeel Boornsterhem en Smallingerland 1984
IJlst Wymbritseradeel 1984
Littenseradeel Littenseradiel (naamswijziging) 1985
Menaldumadeel Menameradiel (naamswijziging) 2011
Nijefurd Súdwest Fryslân 2011
Oostdongeradeel Dongeradeel 1984
Rauwerderhem Boornsterhem 1984
Scharsterland Skarsterlân (naamswijziging) 1985
Schoterland Heerenveen en Haskerland 1934
Sloten Gaasterland-Sloten 1984
Sneek Súdwest Fryslân 2011
Staveren Stavoren (naamswijziging) 1979
Stavoren Nijefurd 1984
Tietjerksteradeel Tytsjerksteradiel (naamswijziging) 1989
Utingeradeel Boornsterhem en Scharsterland 1984
Westdongeradeel Dongeradeel 1984
Wonseradeel Wûnseradiel (naamswijziging) 1987
Workum Nijefurd 1984
Wûnseradiel Súdwest Fryslân 2011
Wymbritseradeel Wymbritseradiel (naamswijziging) 1986
Wymbritseradiel Súdwest Fryslân 2011